هفت تیر های چوبی/ پسر و ساز و پرنده

هفت تیر های چوبی/  پسر و ساز و پرنده
قیمت: 5000 تومان

هفت تیر های چوبی۱۳۵۴(شاپور قریب فیلم کوتاه-موسیقی اسفندیار منفردزاده) / پسر و ساز و پرنده ۱۳۵۰ (انیمیشن-فرشید مثقالی)

هفت تیر های چوبی۱۳۵۴(شاپور قریب فیلم کوتاه-موسیقی اسفندیار منفردزاده) / پسر و ساز و پرنده ۱۳۵۰ (انیمیشن-فرشید مثقالی)پسری سازی را پیدا می کند و کوشش می کند با ساز نوای مطلوب خویش را بنوازد ولی موفق نمی شود و درصدد برمی آید از دیگران کمک بگیرد. پسرک برای نواختن ساز با افراد مختلف برخورد می کند